ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
AJAX Chat
Version : 0.8.8
Votes: 22

Screenshot

AJAX Chat is a free and fully customizable open source web chat implemented in JavaScript, PHP and MySQL which integrates nicely with common forum systems like phpBB, MyBB, PunBB, SMF and vBulletin.

  Space Required : 1.25 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 0

  Release Date : 18-04-2016

Features
  • Usable as shoutbox
  • Multiple channels
  • Private messaging
  • Private channels
  • Invitation system
  • Kick/Ban or Ignore offending Users
  • Online users list with user menu
  • Emoticons/Smilies
  • Easy way to add custom emoticons
  • BBCode support
  • Optional Flash based sound support
  • Optional visual update information (changing window title)
  • Clickable Hyperlinks
  • Splitting of long words to preserve chat layout
  • Flood control
  • Possibility to delete messages inside the chat
  • IRC style commands
  • Easy interface to add custom commands
  • Possibility to define opening hours for the chat
  • Possibility to enable/disable guest users
  • Persistent client-side settings
  • Multiple languages (auto-detection of ACCEPT_LANGUAGE browser setting)
  • Multiple styles with easy layout customization through stylesheets (CSS) and templates
  • Automatic adjustment of displayed time to local client timezone
  • Standards compliance (XHTML 1.0 strict)
  • Accepts any text input, including code and special characters
  • Multiline input field with the possibility to enter line breaks
  • Message length counter
  • Realtime monitoring and logs viewer
  • Support for unicode (UTF-8) and non-unicode content types
  • Bandwidth saving update calls (only updated data is sent)
  • Optional support to push updates over a Flash based socket connection (increased performance and responsiveness)
  • Survives connection timeouts
  • Easy integration into existing authentication systems
  • Sample phpBB2, phpBB3, MyBB, PunBB, SMF and vBulletin integrations provided
  • Separation of layout and code
  • Well commented Source Code
  • Developed with Security as integral part - built to prevent Code injections, SQL injections, Cross-site scripting (XSS), Session stealing and other attacks
  • Tested successfully with Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari and Konqueror - built to work with all modern browsers :)